Corp slim korar în sus


E de observat, cd aceea corp slim korar în sus se remarcd §i in Daco- Româna intro «basm lângd sensul de basm, mai insemneazd alternativ: legendd, snoava §i chiar proverb 2.

scădere în greutate pentru amputate

Saineanu, Basmele Romtine, p. Magnum Rom. Pentru a exprima idea, cd cineva a devenit proverbial din pricina unui vitiu, sau a unor fapte de criticat, a unor apucdturi, etc.

Aratd idea de lucruri neadevdrate, ca §i cuvântul basm 1.

sdsu slăbire

Pentru a ardtA, cd cinevh este bun de gurd, bun pove- stitor, cä Are pdrdmiOe multe sau §tie multe pardmi0e, are peirvulii. Rominii imprumutarti pe calea cfirturdreascd pe paleoslavicul acuh fable.

VII Când se povesteste la Arornâni? Randurile urmatoare spuse la introducerea ghicitorilor se aplica ci la basme : «Aromanii obienuesc a petrece cu ghicitorile deci §i cu in doua anotimpuri: iarna ci vara, ci ca sä fim mai drepti, vom face urmatoarea distinctiune : «Aromanii sedentari petrec mai mult iarna.

Pierdere în greutate jones tarhonda

Cu aceasta. Iar femeile, cari basme sunt depozitarele literaturii poporane, amana lucrul de vara pana la lama, ca sa-§i heiriseascei, sAli bucure, sa-§i alinte pe cei sositi din strainatate, cad mult vor fi suferit ei in clepartari.

Mult mai mult decât documente.

Vara pe paturile caselor, unde mai bine de douazeci de femei §1 fete de toate varstele se strang §i lucreaza lana vitelor, transformand materia bruta in ma- terie de vanzare, glumind in acela§ timp §i povestind cate EA mai cate. Si este de notat, corp slim korar în sus Aro- mAnii pAstori sunt foarte abundenti in copii3 1. Patul Hare.

I Durata abonamentului 1 an 6 uni 3 luni1 lung sesiune nest ater.

Ca slid facd einevd o idee deplind de ce sunt pd- turile marl aromânesti, stili nelipsite din casele tuturor Aro- mdnilor si mai ales ale celor cari se indeletnicesc cu cresterea vitelor, altAdatd in plind desvoltare, trebue sd facem o micd descriere a insgsi casei romfinesti din Peninsula Balcanied.

In genere casele aromânesti InfdtisazA forma fig.

Papahagi: 'Din Liter. WA cum descrie pozitia satelor si construirea caselor aromfine d-1 I. Caragiani, in istorice asupra Romdnilor din Peninsula Balcanicd, pag.

Intrarea in ele este inaccesibild, far retragerea totdeauna asiguratti pe virful muntilor in pAduri. Fiecare oras este o fortAreatii, poate zice cinevA. IatA cum vorbeste Nicetas. Choniata peg.

Ite introduci in partea casei numitd culug'bs Macedoniampade sau dig' às Epir. Aci se and asezat rdsboiul, nelipsit din ori ce casd aromaneascd. Prin usa b te introduci in culug'osul al doilea, numit Mc mic sau si ahure. Aci se and depozitul de lemne si tot productul de vite, ca unt, branzA, land, etc.

Iar la pag. Nu numai orasul intreg este o fortAreata, continuA d-1 I. Caragiani, dar chiar casele aunt asezate astfel ca una sti apere pe cealaltd.

Încărcat de

Apoi fiecare casA la intrare prezintA dote'. Casele cApeteni- ilor sunt si astazi ca niste casteluri, si ruine de niste astfel de casteluri se OA in toate comunele romtinesti, mai cu seamA la marginea comunei sau pe locuri mai inalte, de uncle sift poatA apArà comuna.

Pozitiile in cart au fost zidite cele patru comune ale Suliatilor erau si mai formi- dabile.

capac arzător de grăsime

Nenitescu, Dela Rom.