Pierderea în greutate a gestiunii cazurilor, Pierdere în greutate


În funcţie de criteriile stabilite în Legea contabilităţii şi necesităţile informaţionale ale utilizatorilor entitatea poate întocmi: 1 situaţii financiare complete; sau 2 situaţii financiare simplificate. Situaţiile financiare complete cuprind: 1 bilanţul; 2 situaţia de profit şi pierdere; 3 situaţia modificărilor capitalului propriu; 4 situaţia fluxurilor de numerar; 5 notele la situaţiile financiare.

Situaţiile financiare simplificate cuprind: 1 bilanţul; 2 situaţia de profit şi pierdere; 3 nota explicativă. Principii de bază şi caracteristici calitative Situaţiile financiare se întocmesc în conformitate cu următoarele principii de bază: 1 continuitatea activităţii - prevede întocmirea situaţiilor financiare pornind de la ipoteza că entitatea îşi va continua în mod normal funcţionarea cel puţin pe o perioadă de 12 luni din data raportării fără intenţia sau necesitatea de a-şi lichida sau reduce în pierderea în greutate a gestiunii cazurilor semnificativ activitatea.

Compensarea reciprocă a activelor şi datoriilor sau a veniturilor şi cheltuielilor nu se admite, cu excepţia cazurilor în care compensarea este permisă de Standardele Naţionale de Contabilitate; 5 consecvenţa prezentării - prevede menţinerea modului de prezentare şi de clasificare a elementelor în situaţiile financiare de la o perioadă de gestiune la alta, cu excepţia cazurilor cînd: a în urma unei modificări semnificative în natura activităţii entităţii sau în urma unei analize a indicatorilor situaţiilor financiare, este mai relevantă o altă prezentare sau clasificare a elementelor situaţiilor financiare ţinînd cont de metodele şi procedeele politicilor contabile elaborate conform SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare"; b în Standardele Naţionale de Contabilitate a fost modificat modul de prezentare a elementelor situaţiilor financiare.

Dieta mediteraneana

Informaţiile din situaţiile financiare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici calitative: 1 inteligibilitatea - informaţiile trebuie clasificate, caracterizate şi pierderea în greutate a gestiunii cazurilor în mod clar şi concis; 2 relevanţa - informaţiile trebuie să fie importante pentru utilizatori şi să-i ajute pe aceştia să evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare, să confirme sau să corecteze evaluările lor anterioare; 3 credibilitatea - informaţiile trebuie să fie complete, neutre şi fără erori semnificative; 4 comparabilitatea - situaţiile financiare trebuie să conţină informaţii comparative aferente perioadei precedente pentru toate elementele raportate ale perioadei de gestiune curente, dacă Standardele Naţionale de Contabilitate nu permit altfel.

Pentru ca informaţiile din situaţiile financiare să corespundă caracteristicilor calitative prevăzute în pct. Formularele şi conţinutul situaţiilor financiare Reguli generale Situaţiile financiare se întocmesc conform formularelor din anexele la prezentul standard.

Situaţiile financiare se întocmesc şi se prezintă anual. În cazul pierderea în greutate a gestiunii cazurilor datei de raportare şi prezentării situaţiilor financiare pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de un an, entitatea trebuie se dezvăluie: 1 perioada acoperită de situaţiile financiare; 2 motivul stabilirii unei perioade de gestiune mai lungi sau mai scurte de un an; şi 3 faptul că informaţiile din situaţiile financiare nu sînt pe deplin comparabile de exemplu, pentru entităţile nou înregistrate prima perioadă de gestiune se consideră perioada din data înregistrării de stat a entităţii pînă la 31 decembrie al aceluiaşi an calendaristic.

În cazul în care înregistrarea de stat a entităţii are loc după 1 octombrie, prima perioadă de gestiune se consideră perioada din data înregistrării de stat pînă la 31 decembrie al următorului an calendaristic. Situaţiile financiare includ indicatorii activităţii tuturor filialelor, reprezentanţelor şi subdiviziunilor entităţii amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

În cazul în prezinți o pierdere în greutate inexplicabilă, ritm cardiac accelerat și transpirații neobișnuite, sau alte simptome asociate, trebuie să-ți faci urgent programare la medicul de familie, mai ales dacă ai simptome severe. E important pentru stabilirea exactă a diagnosticului să descrii toate modificările survenite, pentru că multe simptome pot fi asociate și cu alte afecțiuni. Pentru că vizitele la medic sunt destul de scurte, ar fi bine să fii bine pregătit pentru întâlnirea cu medicul.

Situaţiile financiare se întocmesc în baza informaţiilor contabile după reflectarea rezultatelor inventarierii pentru confirmarea existenţei şi stării activelor şi pasivelor. Situaţiile financiare trebuie identificate şi separate de alte informaţii prezentate în acelaşi document, de exemplu, în raportul anual al entităţii sau în prospectul de emisiuni a valorilor mobiliare. Entitatea trebuie să identifice în mod clar situaţiile financiare şi să evidenţieze în mod special următoarele informaţii: 1 denumirea entităţii şi alte elemente de identificare; 2 data raportării sau perioada acoperită de situaţiile financiare; 3 activitatea de bază; 5 forma juridică de organizare; 6 unitatea de măsură.

Erorile depistate la întocmirea situaţiilor financiare se corectează în conformitate cu SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare".

Întocmirea şi prezentarea pierderea în greutate a gestiunii cazurilor financiare cuprind următoarele etape: 1 efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare cum ar fi: inventarierea generală a elementelor contabile, decontarea cheltuielilor şi veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune, determinarea şi reflectarea diferenţelor de curs valutar, întocmirea înregistrărilor arde apopka grasă corectare, determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi datoriilor pe termen lung etc.

pierderea în greutate a gestiunii cazurilor

Bilanţul Generalităţi Bilanţul prezintă poziţia financiară a entităţii şi include informaţii aferente soldurilor existente la data raportării privind: 1 activele - resurse economice identificabile şi controlabile de către entitate ce provin din fapte economice trecute din a căror utilizare se aşteaptă obţinerea unor beneficii economice; 2 capitalul propriu - mărimea rămasă în activele entităţii după scăderea datoriilor; 3 datoriile - obligaţii actuale ale entităţii provenite din fapte economice trecute a căror stingere contribuie la o reducere a resurselor, purtătoare de beneficii economice.

În bilanţ totalul activelor este echivalent cu suma totalurilor capitalului propriu şi datoriilor. Activele sînt prezentate în bilanţ în ordinea creşterii lichidităţii acestora, iar datoriile în baza creşterii exigibilităţii. În funcţie de gradul de lichiditate, activele se divizează în: 1 active circulante, care reprezintă activele ce se aşteaptă să fie consumate în ciclul normal de activitate, vîndute sau primite în termen de 12 luni sau care reprezintă numerar; 2 active imobilizate, care cuprind toate celelalte active, cu excepţia celor circulante.

pierderea în greutate a gestiunii cazurilor

Ciclul normal de activitate al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre momentul achiziţionării activelor care sînt destinate procesării şi momentul transformării lor în numerar. Cînd pentru o entitate acest ciclu nu este clar, durata lui se consideră 12 luni.

Meniu cont utilizator

Stocurile care sînt vîndute, consumate, procesate şi creanţele care sînt achitate ca parte a ciclului normal de activitate într-o perioadă ce depăşeşte 12 luni din data raportării, se consideră active circulante de exemplu, materia primă, materialele, producţia în curs de execuţie care necesită maturare şi păstrare la entitatea de vinificaţie, fructele şi sucurile sulfitate sau congelate la entitatea de conserve. În funcţie de gradul exigibilităţii, datoriile se împart în: 1 datorii curente, care includ datoriile ce se aşteaptă să fie achitate sau decontate în termen de 12 luni din data raportării; 2 datoriile pe termen lung, care cuprind toate celelalte datorii, cu excepţia celor curente.

Datoriile comerciale şi cele faţă de angajaţi care sînt înregistrate ca parte componentă a ciclului normal de activitate sînt datorii curente, chiar dacă ele sînt exigibile într-un termen ce depăşeşte 12 luni din data raportării.

Creanţele, numerarul şi datoriile în valută străină se recalculează şi se reflectă în bilanţ în conformitate cu SNC "Diferenţe de curs valutar şi de sumă". Bilanţul se întocmeşte conform formularului prezentat în anexa 1.

Active În rîndul "Imobilizări necorporale" se reflectă valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale în utilizare şi în curs de execuţie determinată în conformitate cu SNC "Imobilizări necorporale şi corporale". Exemplul 1. O entitate la data raportării dispune de următoarele informaţii: - costul imobilizărilor necorporale în curs de execuţie - lei; - costul imobilizărilor necorporale pierderea în greutate a gestiunii cazurilor utilizare - lei; - suma amortizării cumulate - lei; - pierderile din depreciere - lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea reflectă în rd. Exemplul 2.

Navigare principală

O entitate la data raportării dispune de următoarele informaţii: - costul de intrare a mijloacelor fixe - lei; - amortizarea cumulată - lei; - pierderea din depreciere - lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea va reflecta în rd. În rîndul "Resurse minerale" se reflectă valoarea contabilă a resurselor minerale aflate în extracţie, care se determină în conformitate cu SNC "Imobilizări necorporale şi corporale".

Dureri de intensitate variabilă. Galbenirea pielii. Consecințele excreției haotice a bilei în intestin - colită și enteritis cu absorbție insuportabilă a nutrienților și vitaminelor. Asemenea condiții sunt greu de corectat.

În rîndul "Active biologice imobilizate" se reflectă valoarea contabilă a animalelor de muncă şi productive taurii, caii de tracţiune, vacile, ovinele, porcinele, caprinele etc. În rîndurile "Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate" şi "Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate" se înscrie valoarea investiţiilor pe termen lung acţiunile procurate, cotele de participaţie, obligaţiunile procurate, împrumuturile acordate, alte investiţii pe termen lung care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare" şi SNC "Părţi afiliate şi contracte de societate civilă".

În rîndul "Investiţii imobiliare" se reflectă valoarea contabilă pierderea în greutate a gestiunii cazurilor investiţiilor imobiliare, care se determină în conformitate cu SNC "Investiţii imobiliare". În rîndul "Creanţe pe termen lung" se indică valoarea creanţelor cu termenul de stingere ce depăşeşte 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare".

VIZUALIZARE PENTRU SCĂDERE ÎN GREUTATE - JON GABRIEL;

În rîndul "Avansuri acordate pe termen lung" se indică suma avansurilor acordate cu termenul de stingere ce depăşeşte 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare". În rîndul "Alte active imobilizate" se înscrie suma blake shelton pierdere în greutate mtv anticipate pe termen lung, valoarea activelor amînate privind impozitul pe venit şi a altor active imobilizate.

All posts tagged dieta montignac-faza 1-pierderea greutatii

În rîndul "Total active imobilizate" se indică valoarea totală a activelor imobilizate, determinată prin relaţia: rd. În rîndurile "Materiale", "Active biologice circulante", "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată", "Producţia în curs de execuţie şi produse" şi "Mărfuri" se înscrie valoarea contabilă a acestor stocuri, care se determină în conformitate cu SNC "Stocuri" şi SNC "Particularităţile contabilităţii în agricultură".

În rîndul "Creanţe comerciale" se înscrie valoarea creanţelor curente ale cumpărătorilor şi clienţilor din ţară şi din străinătate, precum şi creanţele aferente cambiilor primite, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare". Exemplul 3. O entitate la data raportării dispune de următoarele date: creanţele cumpărătorilor şi clienţilor din ţară - lei, din străinătate - lei, suma provizioanelor corecţiilor pentru creanţele compromise - lei.

În rîndul "Creanţe ale părţilor afiliate" se reflectă suma creanţelor curente ale părţilor afiliate, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare" şi SNC "Părţi afiliate şi contracte de societate civilă".

  • Cum am ajutat-o ​​pe fiica mea să slăbească
  • Arde caloriile, iar acest lucru joacă un rol cheie în pierderea în greutate.
  • Lasagna care arde grăsime
  • Colind arata pierderea in greutate spre nord
  • Cele mai bune 8 exerciții pentru pierderea în greutate - My Body Guide
  • Pierderea în greutate optează în pagini
  • Surse de informatie Semne de alarma: pierdere in greutate scadere in greutate involuntara Scaderea inexplicabila in greutate sau slabirea neintentionata — in special, daca este semnificativa sau persistenta — ar putea fi un semn al unei probleme medicale.
  • dieta montignac-faza 1-pierderea greutatii | DIETA MEDITERANEANA

În rîndul "Avansuri acordate curente" se înscrie pierderea în greutate a gestiunii cazurilor avansurilor acordate furnizorilor de active şi prestatorilor de servicii pe un termen nu mai mare de 12 luni, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare".

În rîndurile "Creanţe ale bugetului" şi "Creanţe ale personalului" se reflectă suma creanţelor pierderea în greutate a gestiunii cazurilor pierderea în greutate a gestiunii cazurilor personalului, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare".

În rîndul "Alte creanţe curente" se înscrie suma creanţelor privind arenda, leasingul, locaţiunea, dobînzile, redevenţele şi alte venituri calculate, creanţele preliminate, precum şi suma altor creanţe, cum ar fi creanţele curente calculate ale companiilor de asigurare privind despăgubirile, creanţele organelor de asigurări sociale, creanţele privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute, creanţele privind alte operaţii.

În rîndurile "Numerar în pierderea în greutate a gestiunii cazurilor şi la conturi curente" şi "Alte elemente de numerar" se înscrie suma totală a numerarului din casierie şi, respectiv, la conturile curente în monedă naţională şi valută străină, a numerarului la alte conturi bancare, în expediţie şi valoarea documentelor băneşti timbrelor taxei de stat, mărcilor poştale, biletelor de călătorie plătite, biletelor de tratament şi odihnă etc.

Arde grasimi si mananca ce vrei rîndurile "Investiţii financiare curente în părţi neafiliate" şi "Investiţii financiare curente în părţi afiliate" se indică valoarea titlurilor de valoare procurate, depozitelor bancare, împrumuturilor acordate şi alte investiţii în părţi neafiliate, care se determină în conformitate cu SNC "Creanţe şi investiţii financiare".

În rîndul "Alte active circulante" se reflectă suma cheltuielilor anticipate curente şi valoarea altor active circulante.

În rîndul "Total active circulante" se indică valoarea totală a activelor circulante, determinată prin relaţia: rd.

dieta montignac-faza 1-pierderea greutatii

În rîndul "Total active" se înscrie valoarea totală a activelor imobilizate şi circulante ale entităţii, determinată prin relaţia: rd. Capital propriu În rîndul "Capital social şi suplimentar" se înscrie valoarea capitalului social, suplimentar, nevărsat, neînregistrat şi retras, care se determină în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii".

pierderea în greutate a gestiunii cazurilor

Exemplul 4. O entitate la data raportării dispune de următoarele date privind soldurile: - capitalului social - lei; - capitalului nevărsat - lei; - capitalului retras - lei.

În rîndul "Rezerve" se reflectă suma totală a capitalului de rezervă, a rezervelor statutare şi altor rezerve constituite de către entitate.

Cauzele piederii involuntare în greutate

În rîndul "Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi" se înscrie rezultatul obţinut al anilor precedenţi depistat în perioada de gestiune: profitul - cu cifre pozitive, pierderea - cu semnul minus între paranteze. În rîndul "Profit nerepartizat pierdere neacoperită al anilor precedenţi" se reflectă suma profitului nerepartizat pierderii neacoperite al anilor precedenţi care se determină în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii", precum şi rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile.

În rîndul "Profit net pierdere netă al perioadei de gestiune" se înscrie suma profitului net pierderii nete al perioadei de gestiune între parantezecare se determină în situaţia de profit şi pierdere. În rîndul "Profit utilizat al perioadei de gestiune" se reflectă între paranteze suma profitului utilizat al perioadei de gestiune pentru plata dividendelor, constituirea rezervelor şi în alte scopuri conform deciziei organului de conducere împuternicit al entităţii.

În rîndul "Alte elemente de capital propriu" se reflectă suma altor elemente de capital propriu, cum ar fi diferenţele de reevaluare a activelor imobilizate pentru entităţile care aplică modelul reevaluării conform IFRS, subvenţiile primite de către entităţile cu proprietate publică de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi decontate după îndeplinirea condiţiilor contractuale în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii".

În rîndul "Total capital propriu" se înscrie totalul elementelor de capital propriu, determinat prin relaţia: rd. Datorii În rîndul "Credite bancare pe termen lung" se reflectă suma totală a creditelor bancare primite pe un termen mai mare de 12 luni din data raportării. În rîndul "Împrumuturi pe termen lung" pierderea în greutate a gestiunii cazurilor reflectă suma totală a împrumuturilor primite, inclusiv valoarea obligaţiunilor emise şi plasate, a cambiilor acordate pe pierderea în greutate a gestiunii cazurilor termen mai mare de 12 luni din data raportării.

În rîndul "Datorii pe termen lung privind leasingul financiar" se înscrie suma datoriilor pe termen lung aferente principalului valorii rambursabile privind operaţiile de leasing financiar, care se determină în conformitate cu SNC "Contracte de leasing". În rîndul "Alte datorii pe termen lung" se reflectă suma datoriilor comerciale, veniturilor anticipate, finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, provizioanelor şi altor datorii pe termen lung cu termenul de stingere decontare mai mare de 12 luni din data raportării.

În rîndul "Total datorii pe termen lung" se reflectă suma totală a datoriilor pe termen lung ale entităţii, determinată prin relaţia: rd.

Nutriție după îndepărtarea vezicii biliare

În rîndul "Credite bancare pe termen scurt" se indică suma creditelor bancare primite, inclusiv dobînzile aferente, cu termenul de rambursare nu mai mare de 12 luni din data raportării. În rîndul "Împrumuturi pe termen scurt" se indică suma împrumuturilor primite, inclusiv dobînzile aferente, cu termenul de rambursare nu mai mare de 12 luni din data raportării.

În rîndul "Datorii comerciale" se înscrie suma datoriilor entităţii faţă de furnizori privind bunurile napa pierdere in greutate şi serviciile primite care urmează a fi achitate sau trecute în cont în termen de 12 luni din data raportării.

În rîndul "Datorii faţă de părţile afiliate" se indică suma datoriilor entităţii faţă de întreprinderile-fiice, asociate, societăţile civile şi alte părţi afiliate a căror componenţă se determină în conformitate cu SNC "Părţi afiliate şi contracte de societate civilă".

În rîndul "Avansuri primite curente" se înscrie suma avansurilor primite pe un termen nu mai mare de 12 luni din data raportării. În rîndul "Datorii faţă de personal" se înscrie suma datoriilor entităţii faţă de personal privind retribuirea muncii şi alte operaţii de exemplu, deplasări, compensarea unor cheltuieli fără primirea avansului, utilizarea bunurilor personale în scopuri de serviciu.

De prea multe ori modul de viată este răspunzător pentru rotunjirea noastră progresivă dar sigură şi, apoi, pentru obezitatea care se instalează treptat. Dacă un anumit exces ponderal a fost considerat multă vreme un gaj al cumsecădeniei, acum el e considerat, cel mai adesea, duşmanul eficienţei şi punctul de plecare al unor numeroase boli. De aceea, de îndată ce a atins acest stadiu, fiecare caută să-l facă reversibil, adică să slăbească. Numeroase metode, deşi recunoscute din punct de vedere ştiinţific, se dovedesc eficace pe termen scurt şi mediu, dar implică asemenea privaţiuni, încât devin o serie de constrângeri greu de respectat… Şi, încet-încet, ascensiunea către înălţimea scării gradate a cântarului este reluată.

În rîndul "Datorii privind asigurările sociale şi medicale" se indică datoriile entităţii faţă de organele de asigurări sociale şi medicale inclusiv şi cele individuale determinate conform legislaţiei în vigoare. În rîndul "Datorii faţă de buget" se înregistrează suma datoriilor faţă de buget privind impozitele şi taxele, precum şi sancţiunile aferente determinate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În rîndul "Venituri anticipate curente" se reflectă suma veniturilor anticipate, care urmează a fi decontate la venituri curente în următoarele 12 luni.

pierderea în greutate a gestiunii cazurilor

În rîndul "Datorii faţă de proprietari" se înscrie suma datoriilor entităţii privind dividendele calculate şi alte operaţiuni privind decontările cu proprietarii. În rîndul "Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente" se înscrie sumele numerarului şi valoarea activelor primite de primit pentru realizarea unor misiuni speciale pe un termen nu mai mare de 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii".

În rîndul "Provizioane curente" se indică suma provizioanelor constituite, care urmează a fi utilizate într-un termen de 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii". În rîndul "Alte datorii curente" se înscrie suma datoriilor preliminate, datoriilor faţă de companiile de asigurare privind asigurarea bunurilor şi persoanelor, datoriilor privind bunurile primite în gestiune economică, datoriilor privind sancţiunile comerciale şi altor datorii curente.

În rîndul "Total datorii curente" se înscrie suma totală a datoriilor curente ale entităţii, determinată prin relaţia: rd. În rîndul "Total pasive" se indică suma totală a capitalului propriu, a datoriilor pe termen lung şi curente ale entităţii, determinată prin relaţia: rd. Situaţia de profit şi pierdere Situaţia de profit şi pierdere caracterizează performanţa financiară a entităţii pentru perioada de gestiune şi conţine informaţii privind: 1 veniturile - creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active pierderea în greutate a gestiunii cazurilor majorării valorii acestora sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia celor legate de contribuţiile proprietarilor; 2 cheltuielile - diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în perioada de gestiune sub formă de ieşiri sau reduceri ale valorii activelor sau de creşteri ale datoriilor care contribuie la diminuări ale capitalului propriu, altele decît cele rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor; 3 rezultatele financiare - profitul pierderea calculat ca diferenţă dintre veniturile şi cheltuielile perioadei de gestiune.

Veniturile şi cheltuielile aferente aceloraşi operaţiuni economice se reflectă în situaţia de profit şi pierdere în aceiaşi perioadă de gestiune de exemplu, valoarea contabilă a bunurilor vîndute şi valoarea de vînzare a acestora se recunosc concomitent în aceiaşi perioadă de gestiune.

pierderea în greutate a gestiunii cazurilor

În cazul în care în perioada de gestiune nu au fost înregistrate venituri, dar au fost suportate cheltuieli, care trebuie recunoscute în conformitate cu SNC "Cheltuieli", acestea se prezintă în situaţia de profit şi pierdere în perioada de gestiune în care au fost suportate. Dacă în perioada de gestiune au fost înregistrate doar venituri, care trebuie recunoscute în conformitate cu SNC "Venituri" şi nu au fost suportate cheltuieli, acestea trebuie prezentate în situaţia de profit şi pierdere în perioada de gestiune în care au fost cîştigate.

Situaţia de profit şi pierdere se întocmeşte în baza clasificării cheltuielilor după destinaţie funcţii conform formularului prezentat în anexa 2. În rîndul "Venituri din vînzări" se reflectă suma veniturilor din vînzări obţinute în cadrul activităţii operaţionale. În rîndul "Profit brut pierdere brută " se reflectă diferenţa dintre veniturile din vînzări şi costul vînzărilor, determinată prin relaţia: rd.